Platinum Weekly Newspaper    
Jobs | Vacancies | Platinum Weekly Newspaper | Jobs | Vakante Poste Tenders, Notices & Auctions - Platinum Weekly Newspaper | Tenders, Kennisgewings & Veilings - Platina Weekblad Koerant Essential Services - Platinum Weekly Newspaper Community | Gemeenskap - Platinum Weekly Newspaper Cars, Bakkies, Platinum Weekly Koerant/ Newspaper Study | Training - Platinum Weekly Newspaper || Studeer, Opleiding, Studies, Swot
 
Fax:  011-252 6669    Rustenburg, NW    Submit News: news@platinumweekly.co.za  Request Quote:  ads@platinumweekly.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
Yster Stellasie Tender 67/65 van 2016        
Koedoeskop, Limpopo    
Obaro    
Tenders sal volgens die maatskappy se tenderprosedure hanteer word. Die yster stellasie word voetstoots verkoop. Tenderbedrae sluit BTW in. Betaling per EFT of kontant word aanvaar. Suksesvolle tenderaars sal telefonies teen 22 November ...Read More    
     
EXPIRED!    
Liquidation Auction        
Magaliesburg, North West    
High Street Auctioneers    
99ha Farm in Magaliesburg. Web ref: 106607 - Off Rustenburg Road, Magaliesburg ...Read More    
     
EXPIRED!    
           
white block white block white block white block white block white block